speaker-photo

dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Dyrektor Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska). Obecnie jest Dyrektorem Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół wykorzystania zaawansowanych metod badawczych i procesowych do projektowania innowacyjnych zagadnień zrównoważonej gospodarki ściekami oraz zagospodarowania biomasy odpadowej. Posiada doświadczenie w kierowaniu realizacją projektów B+R o różnych źródłach finansowania (m.in. NCN, NCBiR, MEiN). Jest współautorką ponad 40 artykułów naukowych, 8 rozdziałów w monografiach, 2 patentów krajowych oraz ponad 30 referatów wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (m.in. EU GreenWeek 2022, MEMPEP 2021, GreenDeal 2021, EkoBioTex 2021, NAP 2019, Future Engineering 2019). Jest czynnym Członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji "Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska", Polskiego Towarzystwa Membranowego oraz Redaktorem tematycznym czasopisma Membranes.